Przekształcenie w Spółkę S.A

Zarząd spółki GameHunters S.A. z siedzibą w Warszawie 00-712, ul. Bluszczańska 76 PAW. 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000869035, NIP 5213877103, REGON 384406380, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł opłaconym w całości, na podstawie art. 570 k.s.h. ogłasza, że w dniu 30.10.2020 r. Spółka GameHunters Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000804648) została przekształcona w Spółkę GameHunters S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wpis przekształcenia do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców został dokonany na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawie w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 12.11.2020 r., sygn. akt WA.XIII NS-REJ.KRS/54465/20/656.