Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki Gamehunters S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000869035, NIP: 5213877103, o kapitale zakładowym w wysokości 103.000 zł, opłaconym w całości, (dalej „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2021 roku, godz. 12.00, w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Klaudia Mazek Notariusz Natalia Pełny-Góralczyk Notariusz s.c., ul. Senatorska 24 lok. 3, z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do
  podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
  działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  Spółki za rok obrotowy 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z
  wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. podaje się do wiadomości treść wnioskowanych zmian w Statucie Spółki:
Zmiana aktualnej treści § 6 ust. 2 Statutu:

„2. Kapitał zakładowy Spółki został opłacony w całości przed zarejestrowaniem spółki”
na nową treść:
„2. Akcje serii A zostały w całości opłacone przed zarejestrowaniem Spółki, zaś akcje serii B zostały w całości opłacone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”

2. Dodanie po § 14 ust. 3 nowego ust. 3a:
„3a. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła co najmniej minimalną liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 powyżej. Dokonany w ten sposób wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki.”